Usługi

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nieustannie poszerzanej wiedzy naszej kadry inżynierskiej nasza firma świadczy usługi w zakresie profesjonalnego projektowania, wykonawstwa, ekspertyz, pomiarów jak również pełnego serwisu kompletnych układów i systemów w tym urządzeń i instalacji.

Świadczymy usługi w zakresie:

a) projektowania, ekspertyz, pomiarów:

 • elektrycznych urządzeń/systemów zasilania awaryjnego i oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego oraz rozwiązań wymienionych w naszej ofercie produktów(m.i. Systemów zasilania awaryjnego, UPS, Centralnych baterii, Oświetlenia awaryjnego, automatyki zabezpieczeń, zasilaczy, itp.)
 • instalacji elektrycznych oraz układów automatyki zabezpieczeń,


b) serwisu (m.i. Systemów zasilania awaryjnego, UPS, Centralnych baterii, Oświetlenia awaryjnego, automatyki zabezpieczeń, zasilaczy, itp.):

 • okresowych przeglądów, konserwacji i diagnostyki rozwiązań wymienionych zakresie oferowanych systemów i urządzeń naszej oferty
 • kompleksowych modernizacji i rewitalizacji oraz optymalizacji rozwiązań(systemów) i urządzeń wymienionych w naszej ofercie produktów wraz z instalacjami.
 • kompleksowych napraw, uruchomień, podłączeń układów i urządzeń wymienionych w naszej ofercie produktów wraz z instalacjami.Szczególną Państwa uwagę kierujemy na zobligowaną prawem konieczność przeprowadzania pomiarów oraz przeglądów :

 • oświetlenia awaryjnego i/lub ewakuacyjnego w tym systemów centralnej baterii natężenia i czasu działania oświetlenia awaryjnego i/lub ewakuacyjnego oraz sprawności .
  Prawo obliguje właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu do wykonania stosownych przeglądów i pomiarów zgodnie z zaleceniami producenta (dokumentacja techniczno-ruchowa) jednak nie rzadziej niż raz w roku. Parametry techniczne, niezawodność, uwarunkowane zostały normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonalne, parametry elektryczne i oświetleniowe. Podstawa prawna: Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. 
  Oprócz nakazów prawnych należy pamiętać, że instalacje oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ludzi oraz należą do grupy urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Utrzymywanie ich w pełnej sprawności i dobrym stanie technicznym, zapewniającym określone parametry jest gwarantem ich pewnego i poprawnego zadziałania w kryzysowej lub awaryjnej sytuacji.

 •  bezprzerwowych urządzeń zasilania awaryjnego UPS (zasilaczy awaryjnych UPS, INV)
  Przegląd urządzeń nie może być wykonywany rzadziej niż jest to przedstawione w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta sprzętu. Ze względów na wskazania prawne konieczne jest przeprowadzenie pełnych pomiarów elektrycznych nie rzadziej niż raz na 5 lat (lub częściej). Należy pamiętać, że UPS to zespół kilkudziesięciu, a czasem kilkuset akumulatorów pracujących pod nadzorem jednego urządzenia. Zaleca się przynajmniej coroczne sprawdzenie stanu baterii i dokonanie konserwacji oraz pomiarów kontrolnych urządzenia oraz jego parametrów pracy. Niewłaściwa eksploatacja lub parametry pracy systemów UPS (urządzenia wraz z baterią) mogą grozić trwałym uszkodzeniem urządzenia lub całego systemu oraz stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia.
  Podstawa prawna: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

 •  automatyka zabezpieczeń
  Integracja systemów zasilania awaryjnego UPS oraz oświetlenia awaryjnego w zakładach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle lub u indywidualnych odbiorców często sprowadza się wyłącznie do zapewnienia dostawy ciągłości energii elektrycznej. Jednak zapotrzebowanie na zabezpieczenie różnych układów, systemów bądź zachowanie pewnych czynności w przypadkach długotrwałego braku napięcia bądź chwilowych(przysiady napięcia) lub sytuacjach awaryjnych wyznacza konieczność zastosowania rozwiązań automatyki.
  W pełni zintegrowana z urządzeniami i obiektem automatyka zabezpieczeń uchroni przed uszkodzeniem pozostałych urządzeń. Umożliwia również w pełni zautomatyzowane i bezpieczne zamknięcie danych procesów oraz obiektów i pozwoli zabezpieczyć Państwa przed dodatkowymi stratami oraz kosztami.

 • pomiary elektryczne i ekspertyzy 
  Zgodnie z prawem i dla bezpieczeństwa osób użytkujących obiekt konieczne jest przeprowadzanie okresowych pomiarów sieci elektrycznej i urządzeń z nią współpracujących. Wśród prac wykonuje się m.i. pomiary sieci elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej.
  Podstawa prawna: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.


Z uwagi na bardzo częste zapytania informujemy, że posiadamy możliwość dokonywania pomiarów kamerą termowizyjną. Pomiar tak istotnego w elektronice i elektrotechnice czynnika, jakim jest temperatura oraz wytwarzane ciepło umożliwia wykrycie zagrożeń nie widocznych gołym okiem. Grzejące się elementy urządzeń, połączeń elektrycznych, czy okablowania można wychwycić przy pomocy oferowanego urządzenia oraz odpowiednich pomiarów. Pozwala to na odpowiednio wczesne podjęcie działań zapobiegawczych, chroniących życie i mienie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ukierunkowaniu na ściśle określoną w/w branżę zapewniamy profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie przy powierzonych projektach i realizacjach.